Islandica

Všeobecné podmínky

 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro služby cestovního ruchu pořádané či zprostředkované cestovní agenturou a cestovní kanceláří ISLANDICA s.r.o. (dále také “ISLANDICA”). Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a společností ISLANDICA s.r.o.

PODMÍNKY REZERVACE, PLATBY a POTVRZENÍ REZERVACE 
Všechny rezervace exkurzí s rezervačním systémem online jsou prováděny platební kartou předem. Pokud máte jakoukoliv otázku ohledně platby online, obraťte se na nás. Potvrzení rezervace: je automaticky odesláno na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem. Vaše rezervace není potvrzena, dokud neobdržíte příslušné potvrzení o rezervaci / voucher. Rezervace je platná pouze pokud je platba kartou autorizována. V případě nepotvrzení platby není rezervace platná a může být automaticky zrušena.

KLIMA A POČASÍ
Všechny výlety a exkurze provozované v islandské přírodě jsou závislé na počasí, povětrnostních podmínkách a specifických podmínkách v jednotlivých oblastech. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme výslovné právo na změnu trasy nebo zrušení exkurze vždy s ohledem na bezpečnost zákazníka a prožitky při exkurzi. Zákazník musí vzít na vědomí, že Island není země podobná České republice, a nemůže být tedy takto chápána či srovnána. Klima je na Islandu velmi nestabilní a působení islandské přírody je nepředvídatelné. Počasí na Islandu se může náhle změnit (a to i o několik desítek stupňů), a tyto rychlé změny mohou také ovlivnit podmínky na moři, ve vnitrozemí ostrova, nebo v řekách. Průvodci našich dodavatelů jsou speciálně vyškoleni pro práci v měnících se podmínkách a jejich prioritou číslo jedna je upřednostnění bezpečnosti naších zákazníků. Zákazník vždy musí respektovat autoritu a pokyny průvodce.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Stejně jako u jakékoli jiné cesty do zahraničí, doporučujeme našim zákazníkům, aby si před odjezdem sjednali cestovní pojištění. Pojištění Vám případně může pokrýt nepředvídané náklady a škody v případě, v případě nepředvídatelných událostí. Služby nabízené na našich stránkách nezahrnují cestovní pojištění.

NABÍDKA SLUŽEB A CENY
ISLANDICA a naši islandští dodavatelé si vyhrazují právo na změnu ceny již zarezervovaných služeb, které zveřejňujeme na našich webových stránkách, v případě, že nastanou neočekávané měnové výkyvy, zvýšení daní, nárůst cen pohonných hmot nebo jakékoliv zvýšení nepřímých nákladů, které jsou mimo naši kontrolu. ISLANDICA se zavazuje, že ponese navýšení nákladů až do hodnoty o 5% z původní ceny. Pokud by případné navýšení cen tuto hodnotu překročilo, klient bude muset akceptovat navýšení ceny, nebo může služby zrušit bez storno poplatku.

STORNO PODMÍNKY REZERVACE
Upozornění: 10% z ceny zaplacené za rezervaci služeb je nevratných. Toto procento odráží naše náklady na zprostředkování rezervace a za bankovní poplatky, které vniknou při zpracování plateb. Pokud se rozhodnete zrušit již rezervované služby více jak 10 dní před započetím služeb, bude Vám vrácena částka 90% z uhrazené ceny. Pokud zrušíte svou rezervaci v rozmezí 9 až 3 dny před plánovaným začátkem nasmlouvaných služeb, bude Vám vráceno 70% z uhrazené ceny. Pokud zrušíte rezervované služby s méně než třídenním předstihem (62 hodin) nemůžeme vám vrátit peníze, které jste zaplatili. Všechny žádosti o zrušení rezervovaných služeb musí být provedeny písemně na tuto e-mailovou adresu info@exkurzeisland.cz. Datum zrušení služeb bude určováno podle toho, kdy byla písemná žádost o zákazníka obdržena, s ohledem na naše úřední hodiny pondělí až pátek 08:30 až 18:00.

Disclaimer / Vyloučení odpovědnosti: ISLANDICA upozorňuje zákazníky na to, že přírodní živly a úkazy na Islandu nejsou garantované. Exkurze se na základě změny jejich statusu nedá bezplatně zrušit a vždy podléhá stanoveným storno poplatkům. Viz. lety helikoptérou nad oblastí sopečné erupce se uskuteční, ať je sopka aktuálně aktivní nebo není. Vyhlídkový let jako takový je služba přeletu nad danou oblastí a chrlení sopky se nedá garantovat i přesto, že je například její aktivní období. U fenoménu polárních září dodavatelé nabízí možnost exkurzi znovu zopakovat zdarma, pokud klient polární záře neuvidí. Stejná možnost se nabízí u pozorování velryb. U letů helikoptérou to z provozních důvodů a vysokých nákladů není možné.

Storna pro rezervace vícedenních exkurzí: Pokud se rozhodnete zrušit již rezervované služby více jak 35 dní před započetím služeb, bude Vám vrácena částka 90% z uhrazené ceny. Pokud zrušíte svou rezervaci mezi 35 dny až 7 dny před plánovaným začátkem nasmlouvaných služeb, bude Vám vráceno 50% z uhrazené ceny. Pokud však zrušíte rezervované služby s méně než 7 denním předstihem, nemůžeme vám vrátit peníze, které jste zaplatili a budeme aplikovat storno poplatky 100% z ceny rezervovaných služeb.

Naši dodavatelé si vyhrazují právo zrušit již rezervované služby kvůli špatnému počasí, špatným klimatickým či nepříznivým podmínkách v oblasti určení. V tomto případě má zákazník nárok na účast při další exkurzi, která bude k dispozici, nebo může požádat o vrácení peněz.

VRÁCENÍ PENĚZ

Vrácení plateb za uhrazené a zrušené služby při probíhají v souladu se storno podmínkami akceptovanými při rezervaci služeb přes ISLANDICA (nikoli storno podmínkami samotných poskytovatelů). Pokud má zákazník nárok na vrácení peněz, bude jeho vratka zpracována stejným způsobem, který byl použit pro původní nákup. O vrácení peněz musí zákazník požádat prostřednictvím e-mailu info@exkurzeisland.cz s uvedením celého jména a čísla rezervace. Při zrušení rezervace ze strany dodavatele (např. kvůli špatným klimatickým podmínkám) má zákazník právo požadovat vrácení uhrazené částky v plné výši. Zákazník musí požádat o vrácení peněz stejným způsobem, jak je uvedeno výše. Lhůta na vrácení je 30 dní.

Případné poplatky, které mohou vzniknout se stornem platby a její navrácení zákazníkovi budou odečteny z vratky (poplatek 5% při platbě kartou, nebo poplatek 15 EUR při platbě bankovním převodem).

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ISLANDICA s.r.o. A NABÍZENÉ SLUŽBY:
Jednotlivé exkurze nabízené na našich stránkách (www.exkurzeisland.cz) nejsou operovány společností ISLANDICA s.r.o. ISLANDICA působí jen jako zprostředkovatel mezi islandským dodavatelem  a zákazníkem či jinou cestovní kanceláří. Proto ISLANDICA nikdy nepřebírá odpovědnost za škody, ztráty či škody na zdraví způsobené účastí během rezervovaných služeb, nebo v souvislosti s těmito činnostmi. Všechny aktivity v islandské přírodě jsou prováděny na výhradní odpovědnosti zákazníka. Zákazník by se měl chovat dle instrukcí průvodců po celou dobu zájezdu, a v souladu s okolnostmi a klimatickými podmínkami, které mohou nastat. ISLANDICA neodpovídá za nehody a škody, které mohou být způsobeny při účasti na nabízených exkurzích. ISLANDICA neodpovídá za případné chyby dodavatele či jeho průvodců, za škody způsobené dalšími faktory mimo lidskou kontrolu (vyšší moci). ISLANDICA s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za nehody způsobené samotnými klienty, jejich vlastní činností či působením přírody. Účastníci na těchto exkurzích mohou být požádáni dodavatelem o podepsání prohlášení, ve kterém stvrzují, že jsou si vědomi možných rizik a nebezpečí při těchto exkurzích, a že tyto aktivity realizují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Dodavatel si vyhrazuje právo tuto exkurzi kdykoliv zrušit z bezpečnostních či klimatických důvodů. Zákazník by si měl být vědom, že činnost islandské přírody je často nepředvídatelná a účast na těchto exkurzích je na vlastní riziko. Je možné, že zákazníci, kteří se účastní těchto výletů budou muset podepsat písemné prohlášení (v angličtině) od islandských dodavatelů, kde deklarují, že se účastní těchto služeb na vlastní riziko. Nabízené služby jsou vždy prováděny v angličtině.

PRODEJ ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE ISLANDICA s.r.o.
Pokud si klient zakoupí kompletní zájezd pořádaný cestovní kanceláří ISLANDICA s.r.o. s podepsáním smlouvy o zájezdu akceptuje podmínky spojené s pořádáním zájezdů, které jsou ke stažení zde. Tyto zájezdy jsou nabízené v sekci zájezdy a je na nich jasně vyznačeno, že jsou provozovány cestovní kanceláří ISLANDICA s.r.o. Zájezdy mohou být také připraveny přímo dle individuálních požadavků zákazníka.

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ISLANDICA
ISLANDICA zodpovídá za pečlivé výběr svých dodavatelů a důslednou a věrohodnou prezentaci jejich služeb. V nepravděpodobném případě, že služby nejsou správně uvedené či rezervované kvůli specifické chybě na našich webových stránkách, ISLANDICA si vyhrazuje právo poskytnout co nejrychlejší náhradu rovnocenných služeb. Jakékoliv stížnosti by měly být oznámeny co nejdříve, abychom je mohly zavčas řešit a případně situaci napravit. Stížnosti musí být řešeny okamžitě, v průběhu cesty, ale nejpozději však do 10 dnů po ukončení rezervované služby. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA
Zákazník je povinen se informovat o aktuálních restrikcích a omezeních v rámci pandemie koronaviru před potvrzením sv rezervace a znovu před započetím svém cesty. Omezení pro vstup do země – destinace dovolené (jako například povinné testování, nutnost podstoupení karantény, atd.), neopravňují zákazníka k bezplatnému zrušení rezervovaných služeb. Zákazník se musí seznámit s aktuálními vstupními požadavky na stránkách https://www.mzv.cz . Pro destinaci Island doporučujeme také konzultovat oficiální islandské stránky: https://www.covid.is/ .

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje a požadované informace ze strany zákazníka potřebujeme ke zpracování a potvrzení rezervace. Vámi poskytnuté informace nebudou sděleny žádným třetím stranám, kromě dodavatelů a zprostředkovatelů, kteří je potřebují při rezervaci objednaných služeb. Dále data budou zpracována při procesu platby, kterou zprostředkovává firma Borgún Island a její české zastoupení firmou B-Payment). Vaše osobní údaje nebudou prodávány ani sdíleny s jinými třetími stranami za účelem reklamy. Více informací zde.

ISLANDICA se zavazuje osobní údaje zákazníka zlikvidovat či anonymizovat nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení smlouvy, s výjimkou následujících osobních údajů a v níže uvedených lhůtách, nejsou-li příslušnými právními předpisy stanoveny kratší lhůty:

a) titulu, jména, příjmení, dat a narození, adresy bydliště, adresy elektronické pošty a telefonního čísla

b) údajů nutných pro vymáhání pohledávky za zákazníkem. V takovém případě ISLANDICA osobní

údaje zlikviduje či anonymizuje nejpozději do pěti let ode dne úplného vymožení pohledávky,

c) údajů nutných pro vedení soudních sporů, správních a rozhodčích řízeních atp.,

d) údajů nutných pro vyřízení reklamací zákazníků a

e) jejichž další zpracování vyplývá z platných právních předpisů.

– Zákazník má právo na opravu osobních údajů. Zákazník má také právo na informace o osobních údajích, které ISLANDICA zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených § 12 zákonem o ochraně osobních údajů.

– Zákazník bere na vědomí, že ISLANDICA je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinen předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem, např. pro účely vyžadované soudem či policií.

– Pokud zákazník rezervuje námi nabízené služby i ve prospěch třetích osob, potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí jejich osobních údajů.

– Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním svých osobních údajů uvedených v našich rezervačních formulářích pro účely poskytování sjednaných služeb, poskytování služeb s těmito službami souvisejících a pro případné marketingové služby, o které projeví zájem, nebo si je vyžádá.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

V souvislosti s posledními úpravami české a evropské legislativy, která se týká ochrany osobních údajů, bychom vám chtěli sdělit, že při používání našich služeb s námi sdílíte informace osobního charakteru. Tyto údaje můžete kdykoliv vyžádat, změnit či zrušit přes náš e-mail info@exkurzeisland.cz. Více informací na odkazu Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

DOLOŽKA VYŠŠÍ MOCI
ISLANDICA s.r.o. se zříká odpovědnosti v rámci doložky vyšší moci (vis maior, force majeure), za veškeré ztráty, náklady, škody či výdaje (vzniklé na základě potvrzené rezervace), jež může utrpět zákazník z důvodu vyšší moci mimo jiné z důvodu nemocí, epidemií, stávek, teroristických útoků, povstání, válek, působením přírody, živelné pohromy, vážné politické nepokoje a atd.

LEGISLATIVA A JURISDIKCE
Poskytování služeb na těchto stránkách se řídí právním zákonem České republiky, a případné spory se budou řešit u příslušného soudu v Praze.

Veškeré možné spory vyplývající z poskytování služeb na Islandu (jako jsou například zpoždění dodavatele, nehody, způsobené škody dodavatelem, atd), a to i v případě vyšší moci, by měl řešit a vyřešit přímo zákazník s dodavatelem služeb.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto VOP stanoví obecné podmínky používání služeb poskytovaných prostřednictvím internetových stránek www.exkurzeisland.cz, které si vyhrazujeme právo měnit a aktualizovat bez předchozího oznámení uživatelům. ISLANDICA působí jako zprostředkovatel pro islandské cestovní kanceláře a jejich dodavatele. Proto, když si zákazník rezervuje některou z jejich služeb prostřednictvím našich webových stránek, musí přijmout podmínky služby i našeho dodavatele. ISLANDICA s.r.o. se sídlem Pod Baštami 299/7, 16000 Praha 6, Česká republika, IČ 24668974, je registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 164781.

Pokud se některé ustanovení těchto VOP stane neplatným či nezávazným, ostatní části zůstávají v platnosti a za daných podmínek.

Zákazník, který používá naše stránky a rezervuje si zde jakoukoliv službu tímto akceptuje naše VOP, a je povinen sdělit tyto podmínky pro rezervaci služeb i svým případným spolucestovatelům, pro které tyto služby sjednává.

Poslední aktualizace: 11.10.2022